Walne zgromadzenie członków AWM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego nr 3/U/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku zawiadamiam, że w dniu 3 marca  2024 roku o godz. 10.00 – pierwszy termin, 10.15 – drugi termin,  w siedzibie Aeroklubu odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego.

Zgodnie ze Statutem Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego (§ 11 pkt 9 ) w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa AW-M.
 2. Wybór komisji mandatowej/skrutacyjnej, komisji wyborczej i komisji uchwał i wniosków.
 3. Sprawdzenie i oznajmienie ważności Zgromadzenia przez komisję skrutacyjną.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wręczenie wyróżnień przyznanych dla Członków AWM przez Zarząd Aeroklubu Polskiego.
 7. Wręczenie tytułu i Odznaki „Zasłużony dla Aeroklubu Warmińsko – Mazurskiego” Osobom wyróżnionym przez Zarząd AWM.
 8. Sprawozdanie z pracy Zarządu AW-M oraz Dyrektora za okres sprawowania kadencji (2020 – 2024).
 9. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Zarządu AW-M.
 10. Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego (2020 -2024).
 11. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Sądu Koleżeńskiego.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej(2020-2024).
 13. Dyskusja nt. sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.
 15. Wybór (propozycja kandydatów, oświadczenia kandydatów, głosowanie):
 16. a) Nowego Prezesa Zarządu oraz składu Zarządu AW-M na lata 2024 – 2028;
 17. b) Nowego składu Komisji Rewizyjnej AW-M na lata 2024 – 2028;
 18. c) Nowego składu Sądu Koleżeńskiego AW-M na lata 2024 – 2028;
 19. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą nazwiska nowego wybranego Prezesa Zarządu oraz składu Zarządu AW-M, SK i KR.
 20. Dyskusja nad potencjalnymi zmianami w Statucie AWM w zakresie Rozdziału 2 „Cele i sposoby ich realizacji” oraz Rozdziału 3 „Członkowie, ich prawa i obowiązki”.

1/. Ustalenie okresu stażowego, zasad dla nowych kandydatów zgłaszających akces bycia członkiem AWM.

2/. wprowadzenie zakazu konkurencji dla członków w zakresie działalności AWM.

 1. Dyskusja oraz zgłoszenie projektu Uchwały w zakresie pkt. 18 pkt pkt 1/, 2/.
 2. Rozpatrzenie propozycji wniosków i uchwał przekazanych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Dyskusja – wolne wnioski.
 4. Głosowanie projektów uchwał przekazanych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie Zgromadzenia.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Bez tytułu …

Jakby były wątpliwości które lotnisko jest najpiękniejsze :) zdjęcie dzięki uprzejmości Dom...