960e0f7a-8cae-453d-a646-6e83fad79743

Komunikat Zarządu Aeroklubu Polskiego

Komunikat Zarządu Aeroklubu Polskiego po IV Nadzwyczajnym Kongresie AP

W minioną sobotę, 27 lutego odbył się w Warszawie IV Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego. Kongres został zwołany przez Zarząd AP na wniosek Komisji Rewizyjnej. Wysoka frekwencja i zainteresowanie delegatów świadczą o pełnej zasadności zwołania tego spotkania. Na zaproszenie Prezesa Aeroklubu Polskiego, obradom przysłuchiwał się Dyrektor Departamentu Kontroli MSiT, który reprezentował Ministra Sportu i Turystyki.

Tematem przewodnim IV Nadzwyczajnego Kongresu było szczegółowe omówienie sytuacji Aeroklubu Polskiego w świetle ostatnich wydarzeń związanych z przestępczą działalnością Katarzyny S., której biuro księgowe obsługiwało Aeroklub Polski. Stwierdzono kradzież środków pieniężnych w łącznej kwocie 1.373.844,13zł. Zarząd AP przedstawił delegatom efekty przeprowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz zaproponował plan naprawczy i program spłaty zadłużenia.
Z mocy art. 241 paragraf 1 Kodeksu Karnego, Zarząd AP nie ma możliwości publicznego przekazywania szczegółowych informacji odnośnie wykrytego przestępstwa do czasu zakończenia prowadzonego postępowania. Stąd lakoniczna forma komunikatu, który został opublikowany przed Kongresem. Z uwagi na to, że Kongres jako najwyższa władza Związku składa się z ograniczonego grona osób, Zarząd AP mógł przedstawić bardziej szczegółową informację. Przedstawiono również przykłady sfałszowanych przez Katarzynę S. dokumentów, przy pomocy których oszukiwała władze Aeroklubu Polskiego jak i biegłych rewidentów.

Zarząd AP poinformował o podjętych czynnościach dotyczących ochrony interesu Związku. W tym celu m.in. została zatrudniona kancelaria prawna, której przedstawiciel uczestniczył w Kongresie udzielając wyjaśnień zgromadzonym delegatom.

Następnie Zarząd AP zaprezentował plan naprawczy oraz główne założenia programu spłaty zadłużenia – wersję podstawową tzw. „bazową”, która jest aktualnie realizowana przez Zarząd AP.

Podstawowymi założeniami jakie przyjął Zarząd AP są:
1. spłata składki dłużnej zakończy się zgodnie z planem czyli w listopadzie 2016r.,
2. członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w AP nie będą ponosili dodatkowych kosztów dotyczących spłaty zadłużenia AP,
3. dalsza spłata zadłużenia oparta jest na nadwyżce finansowej, której wygenerowanie ciążyć będzie na Zarządzie AP i Biurze AP,
4. inne opłaty ponoszone przez członków w trakcie spłaty zadłużenia pozostaną na niezmienionym poziomie,
5. nie przewiduje się zbywania istotnych elementów majątku AP, w szczególności żadnych nieruchomości,
6. całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2020r., czyli 7 lat wcześniej, niż wynika to z umowy kredytowej zawartej z bankiem,

(1) Zobowiązania obejmują krótkoterminową pożyczkę w wysokości 270.000 PLN zaciągniętą w roku 2016
(2) Wynik w roku 2016 skorygowany o odpis aktualizacyjny należności (bezgotówkowy) w wysokości 477.934 PLN
(3) Należności zawierają kwotę roszczenia wobec Katarzyny S. w wysokości 1.373.844,13 PLN

Przedstawiony program spłaty zadłużenia nie uwzględnia możliwych do odzyskania w postępowaniu sądowym utraconych środków finansowych. Niemniej jednak wykorzystamy wszystkie prawnie dopuszczalne środki, aby odzyskać jak największą kwotę ukradzionych pieniędzy.

Delegatom Kongresu została zaprezentowana także „przyspieszona” wersja spłaty zadłużenia. Zakłada ona sprzedaż 10 garaży usytuowanych w Warszawie, a odzyskanych po wieloletnim procesie sądowym z miastem Warszawa. W stosunku do wersji „bazowej” skraca ona czas spłaty zobowiązań o dwa lata, tj. do 2018 roku. Wersja „przyspieszona” będzie mogła być realizowana, o ile kolejny Kongres zaakceptuje zbycie powyższych nieruchomości, które nie są związane z działalnością statutową Związku.

Zarząd AP i Sekretarz Generalny AP wykryli przestępczą działalność Katarzyny S., która została zatrzymana przez organy ścigania. Jednocześnie z przygotowywaniem materiałów do prowadzonego śledztwa zostało sporządzone rozliczenie dotacji z MSiT za 2015 rok oraz przygotowano ofertę na 2016 rok. Wymienione prace zostały wykonane zaledwie w ciągu kilku dni ogromnym nakładem pracy. Brak realizacji zobowiązań wobec MSiT spowodowałoby niezwykle negatywne skutki dla statutowej działalności naszego Związku.
Przygotowaniu tych kluczowych dla AP dokumentów nieprzerwanie towarzyszyło intensywne postępowanie wyjaśniające. Dzięki tym działaniom dostarczyliśmy organom ścigania istotną i obszerną dokumentację. Jej zawartość miała decydujące znaczenie dla przyznania się Katarzyny S. do zarzucanych jej czynów.

Informujemy również, iż postępowanie wyjaśniające nadal trwa. Prowadzimy dalszą analizę wszelkich okoliczności związanych z przestępczą działalnością Katarzyny S., której szczegóły będziemy na bieżąco przekazywać organom ścigania.

Zarząd AP i pracownicy Biura AP wyrażają ubolewanie z powodu zaistniałej kradzieży. Jako zespół osób mających za cel prosperitę Związku jesteśmy dotkliwie doświadczeni zaistniałą sytuacją. Dobrze rozumiemy rozgoryczenie i oburzenie wielu osób z naszego środowiska. Pragniemy szczerze przeprosić za to, że nie udało nam się zapobiec przestępczej działalności lub zmniejszyć zakresu poniesionych strat. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby doprowadzić do ukarania winnych i odzyskania pieniędzy utraconych przez nasz Związek.
Zarząd AP dziękuje delegatom Kongresu za akceptację planu naprawczego, programu spłaty zadłużenia, udzielenie wotum zaufania, a tym samym zgody na dalsze działanie.

Deklarujemy systematycznie informować Państwa za pomocą mass mailingu i w Intranecie o postępach w realizacji zaakceptowanego przez IV Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego programu działań naprawczych i spłaty zadłużenia.

W imieniu
Zarządu Aeroklubu Polskiego
Włodzimierz Skalik
Prezes Aeroklubu Polskiego

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Nowa TRA nad Dajtkami

Otrzymaliśmy z PAŻP-u pismo potwierdzające wydzielenie strefy TRA 326. Jest to strefa na potrzeb...